Vitajte! Už ste zaregistrovaný?
english language

Call centrum

call_centrum

Doplnkové služby

Nezabudnite na naše doplnkové
služby, ktoré vám uľahčia cesty

>> poistenie >> prenájom aut
>> transfery >> prehliadky
>> víza >> letiskové salóniky

EURO kalkulačka

Konverzný kurz je 1 EUR = 30,1260 SKK

 

Poistenie storna produktov CKM 2000 Travel

V prípade, že nemôžete z vážnych dôvodov a v stanovenom termíne nastúpiť na cestu, ponúkame vám možnosť pripoistenia storna produktov CKM 2000 Travel.

Poistenie storna objednanej služby vám kryje poplatok za stornovanie ktoréhokoľvek produktu zakúpeného v CKM 2000 Travel a vzťahuje sa na poistné udalosti, ktoré bezprostredne ovplyvňujú vaše vycestovanie.

Poistenie storna produktov CKM 2000 Travel je možné uplatniť z nasledujúcich dôvodov:

1. Rozsah poistenia

a) náhle ochorenie poisteného, ak je lekársky doložený predpoklad, že liečenie takéhoto ochorenia nebude ukončené ku dňu, kedy mala byť objednaná služba poistenému poskytnutá,

b) úraz poisteného, ak je lekársky doložený predpoklad, že liečenie takéhoto úrazu nebude ukončené ku dňu, kedy mala byť objednaná služba poistenému poskytnutá,

c) náhle ochorenie blízkej osoby, za podmienky, že toto ochorenie má za následok jej pripútanie na lôžko a vyžaduje jej nepretržitú opateru poisteným, ak je lekársky doložený predpoklad, že takýto stav bude trvať ku dňu, kedy mala byť objednaná služba poistenému poskytnutá,

d) úraz blízkej osoby, za podmienky, že tento úraz má za následok jej pripútanie na lôžko, a ktorý vyžaduje jej nepretržitú opateru poisteným, ak nie je predpoklad, že liečenie takéhoto úrazu bude ukončené ku dňu, kedy mala byť objednaná služba poistenému poskytnutá,

e) hospitalizácia v dôsledku náhleho ochorenia alebo úrazu poisteného alebo blízkej osoby, ak ide o jej bezprostredné ohrozenie života a ak je predpoklad, že jej bezprostredné ohrozenie života bude trvať aj v deň, kedy mala byť objednaná služba poistenému poskytnutá,

f) úmrtie poisteného alebo blízkej osoby. V prípade úmrtia poisteného je osoba, ktorá stornuje objednanú službu, povinná predložiť úmrtný list poisteného,

g) povolávací rozkaz na výkon základnej vojenskej služby alebo na vojenské cvièenie pre poisteného,

h) živelná udalosť, ktorá poistenému zabránila zúčastniť sa cesty,

i) vznik škody v dôsledku vody z vodovodných zariadení, za podmienky, že k takejto udalosti došlo najskôr 3 dni pred začiatkom poskytovania objednanej služby a v takom rozsahu, že táto udalosť zabránila poistenému využiť objednanú službu,

j) škoda spôsobená poistenému trestným činom tretej osoby, v dôsledku ktorej poistený nemohol využiť objednanú službu,

k) pri individuálnej doprave počas cesty do miesta pobytu vážna dopravná nehoda, živelná udalosť, štrajk, trestný čin tretej osoby, ak znemožňujú poistenému pokračovať v ceste, za podmienky, že pri nastupovaní na cestu nemohol poistený vznik takejto udalosti predvídať,

l) oficiálne vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, že v mieste pobytu v zahraničí, kam mal poistený vycestovať alebo v krajine, ktorou mal prechádzať (ak nie je možné použiť náhradnú bezpečnú trasu), je zvýšené nebezpečenstvo pobytu z dôvodu živelnej udalosti, vojny, občianskych nepokojov, terorizmu.

m) ak poistený stornuje objednanú službu a dôvod stornovania vznikol na strane poisteného v súvislosti so zamietnutím žiadosti o pridelenie víz príslušným zastupiteľským úradom krajiny, do ktorej chce poistený vycestovať,

n) ak poistený stornuje objednanú službu a dôvod stornovania vznikol na strane poisteného v súvislosti s:

- zmeškaním odchodu hromadného dopravného prostriedku do zahraničia z dôvodu dopravnej nehody, ktorej priamym účastníkom bol poistený, pričom k dopravnej nehode došlo počas prepravy poistného na miesto odchodu hromadného dopravného prostriedku,

- zmeškaním odchodu hromadného dopravného prostriedku do zahraničia z dôvodu technickej poruchy dopravného prostriedku, ktorým sa poistený prepravoval na miesto odchodu hromadného dopravného prostriedku,

- nepredvídanou zmenou pôvodného termínu skúšky z prevádzkových dôvodov školy alebo nepredvídanou zmenou pôvodného termínu skúšky zo strany skúšajúceho, ktorý mal skúšku vykonať, pokiaľ je poistený zapísaný ako študent riadneho denného štúdia na vysokej škole,

- nepredvídaným zrušením služobnej cesty z dôvodu zrušenia konferencie, sympózia, kongresu, výstavy alebo iného dlhodobo plánovaného pracovného stretnutia, na ktorom sa mal poistený zúčastniť zo strany organizátora tejto konferencie alebo sympózia, kongresu, výstavy alebo iného dlhodobo plánovaného pracovného stretnutia

POISTNÉ KRYTIE, VÝŠKA POISTNÉHO A SPOLUÚČASŤ

Pri výpočte poistného plnenia sa vždy vychádza z výšky stornopoplatku, ktorý vyúčtuje poistenému poskytovateľ služby na základe stornovacích podmienok platných pre objednanú službu.
Poistné plnenie je vo výške maximálne 80% zo stornopoplatku, maximálne však do 1000 EUR/ osoba, pri dôvodoch uvedených v bodoch a) až l). Pri dôvodoch uvedených v bodoch m) až n) je poistné plnenie maximálne 50% zo stornopoplatku, maximálne však do 500 EUR/ osoba.

Výška poistného je vždy 2,8% z ceny kupovaného produktu.

Oznámenie poistnej udalosti a žiadosť o vrátenie storno poplatku (v prípade zakúpeného poistenia storna) - PDF dokument

Úplné znenie poistných podmienok pre poistenie storna nájdete tu, od strany č. 26.

 

 

Napíšte nám
váš názor

Napíšte nám váš názor. 

Povedzte nám váš názor na našu stránku a napíšte nám. Ďakujeme.