POUČENIE PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVÁDZKOVATEĽ

Osobné údaje poskytnuté sú spracúvané v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a poučení subjektov údajov a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané CKM 2000 Travel (ďalej len „Prevádzkovateľ“), osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môže spracúvať aj poskytovateľ IT služieb systému #WATsteps, webovej stránky www.ckm.sk, prípadne ďalšie osoby, ktorých ingerencia vyplýva z charakteru poskytovaných služieb alebo plnenia zmluvných alebo právnych povinností.
Osobné údaje môžu byť taktiež odovzdané tretím osobám v súvislosti s plnením zmluvných podmienok (sponzorská organizácia ap.), ako aj tých uložených príslušnými právnymi predpismi (orgány štátnej správy ap.).

ROZSAH SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ, prípadne Sprostredkovateľ, bude spracúvať Vaše osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracúvané a tiež za účelom splnenia povinností, ktoré mu ukladá zákon a iné všeobecne záväzné právne predpisy (daňové predpisy, predpisy v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia ap.). Ide o tieto kategórie osobných údajov:
- identifikačné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu) a údaje umožňujúce kontakt s Vami (kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné informácie),
- popisné údaje (napr. bankové spojenie, miesto a ročník štúdia),
- ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy (napr. spracovanie údajov z pasu, potvrdenia o návšteve školy, výpisu známok a iné),
- údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracúvané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií a iné).

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ bude spracúvať iba tie údaje, ktoré sú potrebné pre nasledovné účely:
- účely obsiahnuté v Zmluve (plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej zmluvy ap.),
- oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok),
- plnenie povinností vyplývajúcich pre Prevádzkovateľa zo všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy,
- účely obsiahnuté vo výslovnom súhlase, ktorý ste nám poskytli
- ochrana Vašich životne dôležitých záujmov.

ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje:
- na základe Vami udeleného výslovného súhlasu a priamo od Vás (e-mailová korešpondencia, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre na webe, sociálne siete, vizitky a pod.)
- ktoré ste poskytli dobrovoľne Prevádzkovateľovi za účelom uzatvorenia zmluvy, plnenia povinností a výkonu práv z uzatvorenej zmluvy
- z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. Obchodný register, Živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.)
- od tretej osoby, ktorej ste udelili súhlas s odovzdaním Vašich osobných údajov Prevádzkovateľovi

DOBA SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Prevádzkovateľ, prípadne Sprostredkovateľ, bude spracúvať Vaše osobné údaje vždy iba dobu nevyhnutne potrebnú pre daný účel a oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

SPÔSOB SPRACÚVANIA A OCHRANY

Spracúvanie prebieha spravidla v sídle Prevádzkovateľa, prípadne Sprostredkovateľa, poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa, prípadne Sprostredkovateľa. Ku spracúvaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracúvanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Prevádzkovateľ technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracúvaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

GDPR Vám, ako subjektu údajov, zakladá oprávnenia. K najdôležitejším z nich patrí právo na prístup k údajom zahŕňajúce právo na informácie týkajúce sa rozsahu a účelu spracúvania, doby spracúvania, zdroja osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, profilovanie osobných údajov.
Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môžete požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie alebo odstránenie závadného stavu (napr. blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov).