Poistenie storna produktov

Cestovanie je super a treba si ho užiť, ale v prípade, že nemôžete z vážnych dôvodov a v stanovenom termíne nastúpiť na cestu, ponúkame vám možnosť poistenia storna produktov CKM.
Poistenie storna objednanej služby vám kryje poplatok za stornovanie ktoréhokoľvek produktu zakúpeného v CKM a vzťahuje sa na poistné udalosti, ktoré bezprostredne ovplyvňujú vaše vycestovanie.

Rozsah poistenia

Poistenie storna produktov je možné uplatniť z nasledujúcich dôvodov:

a) akútna choroba poisteného, ak nie je lekársky doložený predpoklad, že liečenie takejto choroby bude ukončené ku dňu, kedy mal poistený nastúpiť na cestu,

b) úraz poisteného, ak nie je lekársky doložený predpoklad, že liečenie takéhoto úrazu bude ukončené ku dňu, kedy mal poistený nastúpiť na cestu,

c) hospitalizácia poisteného v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu, ak ide o bezprostredné ohrozenie života poisteného a ak je lekársky doložený predpoklad, že takáto hospitalizácia bude trvať aj v deň, kedy mal poistený nastúpiť na cestu,

d) akútna choroba blízkej osoby, za podmienky, že táto choroba má za následok jej pripútanie na lôžko a vyžaduje si jej opateru poisteným, ak je lekársky doložený predpoklad, že liečenie takejto choroby nebude ukončené ku dňu, kedy mal poistený nastúpiť na cestu,

e) úraz blízkej osoby, za podmienky, že tento úraz má za následok jej pripútanie na lôžko a vyžaduje si jej opateru poisteným, ak je lekársky doložený predpoklad, že liečenie takéhoto úrazu nebude ukončené ku dňu, kedy mal poistený nastúpiť na cestu,

f) hospitalizácia v dôsledku akútnej choroby alebo úrazu blízkej osoby, ak ide o jej bezprostredné ohrozenie života a ak je lekársky doložený predpoklad, že takáto hospitalizácia bude trvať aj v deň, kedy mal poistený nastúpiť na cestu,

h) smrť poisteného alebo blízkej osoby. V prípade smrti blízkej osoby je poistnou udalosťou udalosť, ktorá nastala v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom na cestu,

i) živelná udalosť, ktorá spôsobila škodu na majetku alebo zdraví poisteného, za podmienky, že k takejto udalosti došlo najskôr 5 dní pred nástupom na cestu smerujúcu k využitiu objednanej služby a táto udalosť poistenému znemožnila využiť objednanú službu,

j) vznik škody v dôsledku vody z vodovodných zariadení, za podmienky, že k takejto udalosti došlo najskôr 3 dni pred nástupom na cestu smerujúcu k využitiu objednanej služby a táto udalosť poistenému znemožnila využiť objednanú službu,

k) škoda spôsobená poistenému trestným činom tretej osoby, ak táto udalosť poistenému znemožnila využiť objednanú službu,

l) nedobrovoľná strata zamestnania poisteného z dôvodu výpovede zo strany jeho zamestnávateľa a jeho následná nezamestnanosť, avšak iba za podmienky, že výpoveď poistený obdržal až po uzavretí poistnej zmluvy a zároveň, že poistený je registrovaný na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie,

m) pri individuálnej doprave osobným motorovým vozidlom sa počas cesty vážna dopravná nehoda, živelná udalosť, štrajk, trestný čin tretej osoby, a to pokiaľ znemožňujú poistenému pokračovať v ceste,

n) oficiálne vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, že v mieste pobytu, kam mal poistený vycestovať alebo že v krajine, ktorou mal prechádzať (ak nie je možné použiť náhradnú bezpečnú trasu), je zvýšené nebezpečenstvo pobytu z dôvodu živelnej udalosti, vojny, občianskych nepokojov, terorizmu a z uvedených dôvodov neodporúča do konkrétneho miesta pobytu vycestovať, ak je predpoklad, že zvýšené nebezpečenstvo pobytu bude trvať aj v deň, kedy mal poistený nastúpiť na cestu smerujúcu k využitiu objednanej služby. Právo na poistné plnenie nevzniká v prípade, ak v čase objednania služby už dôvod zvýšeného nebezpečenstva bol známy, ohlásený alebo očakávaný.

Špeciálne poistenie exkluzívne len pre klientov CKM

o) zamietnutie individuálnej žiadosti o víza príslušným zastupiteľským úradom krajiny (ambasádou), do ktorej chce poistený vycestovať. Táto poistná udalosť sa nevzťahuje na občanov s občianstvom a/alebo pasom vydaným mimo Európskej únie, ani na nefunkčnosť alebo uzatvorenie ambasád ani na všeobecné plošné rozhodnutie vlády danej krajiny o pozastavení vydávania vybraných typov víz, ani na nesplnenie podmienok pre vydanie víz zo strany poisteného,

p) pozitívny test na COVID-19 v čase nástupu na cestu smerujúcu k využitiu objednanej služby,

r) nariadená karanténa poisteného na území Slovenskej republiky alebo v krajine trvalého pobytu poisteného trvajúca v čase nástupu na cestu smerujúcu k využitiu objednanej služby,

s) nesplnenie podmienok pre vycestovanie určených prepravcom alebo poskytovateľom služby poisteným v čase nástupu na cestu smerujúcu k využitiu objednanej služby (napr. kontrola pred nástupom do hromadného dopravného prostriedku a vylúčenie z prepravy z dôvodu nežiadúcich zdravotných príznakov).

Špeciálne krytie je platné pre poistné zmluvy vystavené v CKM po 6.12.2021. Dovtedy vystavené poistné zmluvy tieto poistné udalosti nepokrývajú.

Poistné krytie 

Pri výpočte poistného plnenia sa vždy vychádza z výšky stornopoplatku, ktorý vyúčtuje poistenému poskytovateľ služby na základe stornovacích podmienok platných pre objednanú službu.

Maximálna výška poistného plnenia poisťovateľa je vo väčšine prípadov 80% stornopoplatku (maximálne však 1.000 EUR/osoba) uplatneného poskytovateľom služby.

Poistné plnenie je odlišné v týchto prípadoch:

  • Ak je príčinou stornovania smrť poisteného (písmeno h v časti Rozsah poistenia), vyplatí poisťovateľ jeho oprávneným dedičom 100% stornopoplatku. Ak je príčinou stornovania smrť blízkej osoby poisteného, vyplatí poisťovateľ 100% stornopoplatku.
  • Ak je príčinou stornovania hospitalizácia poisteného (písmeno c v časti Rozsah poistenia), pričom táto hospitalizácia trvá najmenej 3 po sebe nasledujúce dni, vyplatí poisťovateľ 90% stornopoplatku. Ak je príčinou stornovania hospitalizácia blízkej osoby poisteného (písmeno f v časti Rozsah poistenia), pričom táto hospitalizácia trvá najmenej 3 po sebe nasledujúce dni, vyplatí poisťovateľ 90% stornopoplatku.

Výška poistného

Výška poistného je vždy 4,4% z ceny kupovaného produktu. Poplatok za poistenie storna je po úhrade nevratný.

Spôsob zakúpenia

Ak si kupujete cestovateľský produkt CKM informujte, prosím, svojho konzultanta, že máte záujem o zakúpenie poistenia storna produktu. Ten sa už o všetko postará. Poistenie storna musí byť zakúpené spoločne s produktom, na ktorý sa vzťahuje. Nedá sa zakúpiť dodatočne.

Úplné znenie poistných podmienok

Úplné znenie poistných podmienok poisťovne Union nájdete na tejto linke alebo kliknite na tlačidlo nižšie. Poistné podmienky vzťahujúce sa na poistenie storna začínajú na strane 27.

Poistné podmienky